Ranking 2015

 

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 20141

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.

V tomto roku bola čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v skupinách FILOZOF, TEOLOG, PEDAGOG, UMEL a PRAVO, kde bolo vďaka rozšíreniu lokálnych databáz pridané obdobie jedného roka pri publikáciách zahrnutých v CREPČ (Centrálny register evi­dencie publikačnej činnosti) a univerzitných knižniciach. Pri lokálnych databázach sa teda hodnotí dlhšie obdobie ako počas predchádzajúceho roka.

Napriek týmto zmenám metodiky možno konštatovať, že výrazné relatívne zmeny oproti minuloroč­nému rankingu boli zaznamenané len výnimočne. Z jedenástich hodnotených skupín majú všetky rovnakého lídra ako v predchádzajúcom roku a aj pri pohľade na výsledky z viacerých rokov je možné pri väčšine hodnotených fakúlt sledovať určitú mieru diferenciácie. Fakulty, ako naprí­klad Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakul­ta sociálnych a ekonomických vied UK, Ekonomická fakulta TUKE, či Právnická a Pedagogická fakulta z Trnavy, sú nepretržite vo vedení svojich skupín už minimálne päť rokov, čo by nebolo možné bez dlhodobého a kvalitného plnenia viacerých sledovaných kritérií.

 

Medzi najzaujímavejšie tohtoročné zistenia patrí pokračujúci pokles v počtoch doktorandov, tiež študentov denného aj externého štúdia a najmä prijímací proces a záujem o štúdium.

 

Sumárny počet doktorandov od roku 2011 výrazne klesá. Za posledné tri roky sa počet doktorandov znížil o viac ako štvrtinu, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje bezmála tri tisícky, a ich celkový počet je tak nižší ako v roku 2003.

 

Počty študentov prešli  výraznou zmenou. Najviac študentov navštevovalo slovenské VŠ v roku 2008, kedy ich súhrnný počet presiahol hranicu 215 tisíc. Odvtedy ich celkový počet výrazne klesá – za šesť rokov o takmer 50 tisíc.

 

Počty zahraničných študentov sa za desať rokov viac ako strojnásobili. V tomto roku sa ich podiel blíži k 5 % a naďalej pokračuje v stabilnom raste, čo ukazuje na postupné otváranie sa svetu.

Viac informácií získate prečítaním si nižšie zverejnenej správy. 

[1] resp. za obdobie rokov 2004-2014 (publikácie a citácie v medzinárodných databázach Web of Knowledge) a obdobie rokov 2008-2014 (publikácie a citácie v databáze CREPČ).

 

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015

Príloha k Hodnoteniu fakúlt vysokých škôl 2015

Prezentácia k Hodnoteniu fakúlt vysokých škôl 2015 

 

 

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra