Ako hodnotiť HUM a SPOL odbory na vysokých školách? (2011)

Dátum a miesto konania: 18. mája 2011, Pálffyho palác v Bratislave

Typ podujatia: odborný seminár

Opis podujatia: Podujatie bolo zamerané na možnosti riešenia problému s hodnotením výkonu a vedeckej produkcie humanitných, spoločenskovedných a umeleckých odborov vysokých škôl. Rečníci predstavili skúsenosť s hodnotením daných odborov v rámci britského systému RAE (doc. Peter Mederly z Ministerstva školstva SR) a v rámci slovenskej Komplexnej akreditácie vysokých škôl (členovia Akreditačnej komisie SR - prof. Ladislav Čarný, prof. Jozef Jarab a prof. Július Horváth) ako aj možnosti hodnotenia publikácií a citácií prostredníctvom existujúcich zahraničných aj domácich databáz (analytik ARRA Miroslav Medveď a doktorandka FF UK Jana Ilavská). Podujatie uviedol a moderoval prof. Ján Pišút z ARRA. 

Seminár sa konal v rámci projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pod číslom APVV-0384-07.

 

 

 

 

 Prezentácie rečníkov:

P. Mederly (MŠ SR):

 
L. Čarný (AK SR):

J. Jarab (AK SR):
 
J. Horváth (AK SR):
 
M. Medveď (ARRA):
 
J. Ilavská (FF UK):
 
© Akademická rankingová a ratingová agentúra