Hodnotenie vysokých škôl

Prvé hodnotenie (ranking) slovenských vysokých škôl (VŠ) a ich fakúlt zverejnila ARRA v roku 2005. Dovtedy sa žiadna štátna či neštátna inštitúcia systematickým hodnotením vedeckého a pedagogického výkonu vysokých škôl na Slovensku nezaoberala. Činnosť i poslanie Akreditačnej komisie SR sa od činnosti a poslania ARRA líšia.

Cieľom rankingu ARRA je poskytnúť širokej verejnosti a najmä uchádzačom o štúdium na VŠ prehľad zostavený na základe použitia čitateľných a všeobecne zrozumiteľných kritérií, ktorý im pomôže rozhodnúť sa pre štúdium na konkrétnej škole/fakulte. Ambíciou nášho rankingu, tak ako je zvykom pri zahraničných rankingoch, je tiež iniciovať súťaživosť medzi inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské vzdelávanie a tým aj pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.

K výberu kritérií rankingu ARRA a k zostaveniu použitej metodiky podstatne prispeli diskusie s odborníkmi, ktorých pre ARRA zabezpečila Svetová banka – s Dr. Donom Thornhillom a Dr. Lewisom Purserom, ako aj s viacerými členmi akademickej obce na Slovensku (najmä s členmi Odbornej rady ARRA) a v zahraničí. Naše hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a verifikovateľné údaje, ktoré sú rozdelené do dvoch základných skupín  - vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, záujem o štúdium) a výskum (počty publikácií a citácií, granty a doktorandské štúdium).

Opis použitých kritérií ako aj metodiky (počas šiestich rokov prešli viacerými zlepšeniami) sa nachádza v úvode každej správy, podrobnejšie potom v jej prílohách. Základnými zdrojmi pre náš ranking stabilne zostávajú separáty Ústavu informácií a prognóz školstva SR, správa o vysokých školách každoročne pripravovaná Ministerstvom školstva SR, údaje grantových agentúr a medzinárodná databáza vedeckých prác Web of Knowledge. V prípade humanitných a spoločenskovedných fakúlt boli dáta rozšírené o údaje o ich publikáciách nezahrnutých v medzinárodne používaných databázach, ktoré sme získali z výročných správ vysokých škôl.

Školy sú hodnotené v rámci svojich odborov (vychádzame z upravenej kategorizácie odborov podľa tzv. Frascati manuálu), aby sme sa čo možno najviac vyhli porovnávaniu neporovnateľného, zároveň však, aby v každej zo skupín fakúlt bol dostačujúci počet hodnotených inštitúcií. 

Je dôležité si uvedomiť, že každé hodnotenie treba vždy vnímať s prihliadnutím na použité kritériá. Inými slovami, každý rebríček zodpovedá len zvoleným a použitým kritériám. Z rankingu ARRA sa teda nedajú zistiť informácie o atmosfére na fakulte, inovatívnosti výučby či spokojnosti študentov. Podklady k týmto - často subjektívnemu hodnoteniu podliehajúcim -zisteniam  by sme totiž nenašli v dôveryhodných štatistikách a databázach, na ktorých sme sa rozhodli svoj ranking postaviť. V rámci našich ďalších aktivít - prieskumov - sa však usilujeme zamerať aj na tieto - subjektívne - faktory a ponúknuť tak doplnenie obrazu fungovania vysokého školstva na Slovensku.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra