Otvorená univerzita - hodnotenie web stránok vysokých škôl (2011)

V máji 2011 ARRA hodnotila, ako fakulty verejných vysokých škôl komunikujú s potenciálnymi študentmi (uchádzačmi o štúdium) prostredníctvom svojich web stránok.

V rámci projektu „Otvorená univerzita“ ARRA sledovala web stránky 105 fakúlt (vrátane dvoch monofakultných) verejných vysokých škôl so zameraním na 13 kritérií podávajúcich informácie o kvalite ponúkaného štúdia, perspektíve uplatnenia absolventa v praxi a praktických aspektoch študentského života.

ARRA informácie na web stránkach vyhľadávala výhradne v rámci štruktúry/ menu web stránky.  Ak nebolo možné nájsť ich takýmto spôsobom, považovala ich za nezverejnené.  

Z výsledkov hodnotenia vyplynulo, že zatiaľ čo takmer všetky fakulty/školy zverejňujú uspokojivé informácie k možnostiam zahraničnej stáže pre študenta či k prijímaciemu konaniu, až 86% fakúlt/škôl nespĺňalo, resp. skôr nespĺňalo kritérium zverejnenia výsledkov prieskumu spokojnosti študentov so štúdiom. Paradoxom zostáva, že realizáciu tohto prieskumu majú vysoké školy povinnú zo zákona – zákon však neupravuje zverejňovanie výsledkov prieskumu.

Problémom tiež bolo zverejnenie výsledkov prieskumu, resp. iných informácií k uplatneniu absolventov v praxi – až 95% fakúlt/škôl toto kritérium nespĺňalo alebo skôr nespĺňalo. V súčasnej dobe nových médií a ich vysokej obľúbenosti u mladých ľudí tiež prekvapí, že 61% fakúlt/škôl nemalo na svojej web stránke funkčný odkaz na žiadny typ sociálnej siete pre svojich študentov a podporovateľov.

Napriek všetkému, na základe porovnania výsledkov plnenia sledovaných kritérií s 15 web stránkami súkromných vysokých škôl a ich fakúlt je možné konštatovať, že fakulty verejných vysokých škôl sú viac otvorené smerom k potenciálnemu uchádzačovi o štúdium. Jediným kritériom, ktoré súkromné školy spĺňali výrazne lepšie ako verejné školy bolo osobitné informovanie o výnimočnosti/úspechoch školy.

Na základe súhrnných výsledkov za jednotlivé kritériá ARRA sformulovala základné odporúčania na zlepšenie webovej komunikácie vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa týkajú napríklad dodržiavania princípu jednotnosti a konzistentnosti či efektívneho prelinkovania informácií. Odporúčania sú sučastou výslednej správy, ktorú ponúkame na stiahnutie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Nadácie Orange.

Prezentáciu si zväčšíte na celú plochu obrazovky kliknutím na ikonku šípok na dolnej lište vpravo:

AttachmentSize
Otvorena_univerzita_jun2011.pdf354.54 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra