Poslanie

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 z iniciatívy bývalých študentských lídrov a osobností z akademického prostredia.

Poslaním ARRA je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku prostredníctvom aktívneho získavania, analýzy a zverejňovania všeobecne dostupných a overiteľných údajov. Hlavným cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Našou hlavnou aktivitou je pravidelné hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu na fakultách verejných vysokých škôl na Slovensku. V roku 2010 sme vydali už šieste Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt, obsahujúce ranking (poradie) jednotlivých inštitúcií v rámci daného odboru.

Podieľame sa tiež na vytvorení nezávislého hodnotenia kvality vedy na Slovensku, organizujeme odborné podujatia a vydávame newsletter na tému kvality vzdelávania, vedy a výskumu. Pripravujeme aj verejné prieskumy na danú tému.

S cieľom zlepšiť existujúci stav vysokoškolského vzdelávania a vedy predkladáme naše analýzy nielen odbornej a širokej verejnosti, ale spolupracujeme aj s orgánmi štátnej správy a verejnými inštitúciami a poskytujeme odborné poradenstvo vysokým školám.  

ARRA je zakladajúcim členom celosvetovej organizácie rankingových agentúr IREG Observatory (International Ranking Expert Group, Observatory on Academic Ranking and Excellence). Spoluzakladateľ ARRA, prof. Ferdinand Devínsky, pôsobí ako člen výkonného výboru IREG Observatory.

 

© Akademická rankingová a ratingová agentúra