Ranking 2007

Tretie Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt zaznamenalo niekoľko zmien. Mnohí humanitní a spoločenskí vedci upozorňovali, žže sú pri hodnotení kvality ich fakúlt „diskriminovaní“ akceptovaním informácií o publikáciách výlučne z databázy Web of Knowledge. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v týchto dvoch skupinách (HUM a SPOL) zohľadniť aj časopisecké a knižžné publikácie mimo tejto databázy

Zdravotnícke fakulty boli v súlade s Frascati manuálom a námetmi z akademickej obce zaradené do skupiny MED (v minulosti boli zaraďované do skupiny SPOL). Taktiež sme pri hodnotení vypustili kritérium SV5 - „Priemerný vek funkčných profesorov“, keďže Ministerstvo šškolstva SR prestalo so zberom uvedeného údaju.

V správe je po prvýkrát obsiahnuté aj hodnotenie súkromnej Vysokej šškoly zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžžbety. Charakter dát, ktoré táto vysoká šškola poskytla na požžiadanie ARRA, však neumožžňuje rovnaký typ hodnotenia ako pri verejných vysokých školách, keďže tieto dáta by mali pochádzať z verejne prístupných a overiteľných zdrojov.  

Hodnotiaca správa obsahuje aj doplnkové materiály - výsledky prieskumu spokojnosti študentov vysokých škôl, ktorý ARRA zrealizovala spolu s agentúrou GfK na prelome rokov 2006 a 2007, výsledky projektu Vedecká špička, ktorý identifikoval špičkových slovenských vedcov, ako aj náčrt spolupráce ohľadne zisťovania uplatnenia absolventov v praxi s portálom Profesia.sk.

AttachmentSize
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt_2007.pdf842.89 KB
Prílohy_2007.pdf3.92 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra