Ranking 2008

Hlavným zistením štvrtého Hodnotenia slovenských vysokých škôl a ich fakúlt bola prevažná stagnácia a časté zhoršenie najmä v porovnaní s najlepšie hodnotenými fakultami v jednotlivých skupinách.

Vývoj za posledné roky ukázal, že vedecká produkcia slovenských vysokých škôl sa zlepšuje len nepatrne. Aktuálne hodnotenie však ukázalo, že existujú školy, ktoré z trendu vybočujú a darí sa im meniť svoju situáciu. Fakulta ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského, Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, či Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa postupne menia z dominantne vzdelávacích inštitúcií s minimálnou, skôr náhodnou vedeckou produkciou a dosahujú na slovenské pomery úspechy. Darí sa im to aj vďaka spolupráci s významnými vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.

Negatívom zostáva skutočnosť, že už viacero rokov je na Slovensku veľmi nízka korelácia medzi veľkosťou vedeckej produkcie a počtom doktorandov. Prvýkrát hodnotená Fakulta reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho v Komárne, ktorá má nulovú vedeckú produkciu, ale vo svojej kategórii najvyšší počet doktorandov, tento fakt len potvrdzuje.

AttachmentSize
Hodnotenie vysokých škol a ich fakúlt_2008.pdf857.37 KB
Prílohy_2008.pdf3.94 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra