Ranking 2011

Siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 5 súkromných vysokých škôl, ktoré boli opäť rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov.

ARRA v tomto roku upravila metodiku a zaradila do hodnotenia štyri nové kritériá. "Novinkami v hodnotení sú kritériá zahraničnej mobility a absolventskej nezamestnanosti, ako aj kritériá ukazujúce vzťah medzi počtom doktorandov a celkovým počtom publikácií, resp. citácií fakulty," povedal predstaviteľ agentúry prof. Ján Pišút.

Napriek zmenám metodiky boli výrazné zmeny oproti minuloročnému rankingu zaznamenané len výnimočne. Vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční lídri, ako je Univerzita veterinárneho lekárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Jesseniova lekárska fakulta UK a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.

U drvivej väčšiny hodnotených skupín fakúlt ARRA v roku 2010 zaznamenala výrazný pokles celkových výskumných grantov, v niektorých prípadoch dokonca až o 40% (skupiny zdravotníckych a umeleckých fakúlt).

V takmer všetkých skupinách fakúlt tiež rástol počet doktorandov. "Tento jav však nemožno považovať za jednoznačne pozitívny, napriek tomu, že by mal indikovať posilnenie výskumného potenciálu fakúlt. Oproti minulému roku sa totiž celková vedecká produkcia fakúlt zlepšila len nepatrne," vysvetlil prof. Pišút.

Aj na základe pridania nových kritérií ARRA konštatovala, že väčšina fakúlt slovenských vysokých škôl má veľký počet doktorandov, a teda budúcich výskumných pracovníkov, samotný výskum fakulty je však relatívne slabý.

(Pozn. - prezentáciu si zväčšíte kliknutím na ikonu šípok v pravom dolnom rohu alebo si správu a prílohu môžete stiahnuť vo formáte PDF nižšie)

 
AttachmentSize
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl_2011.pdf618.57 KB
Príloha_2011.pdf12 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra