Ranking 2013

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012.
Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.
Veľké zmeny v rankingu boli sledované len v ojedinelých prípadoch, vo viacerých skupinách sú na 1. mieste už tradiční lídri, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Technické odbory), Jesseniova lekárska fakulta UK (Medicínske vedy) či Ekonomická fakulta TUKE (Ekonomické odbory).

V tomto roku bola čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v skupinách FILOZOF, TEOLOG, PEDAGOG, UMEL a PRAVO, kde bolo vďaka rozšíreniu lokálnych databáz pridané obdobie jedného roka pri publikáciách zahrnutých v CREPČ ( Centrálny register evidencie publikačnej činnosti ) a univerzitných knižniciach. Pri lokálnych databázach sa teda hodnotí dlhšie obdobie ako počas predchádzajúceho roka. Podobná zmena nastala aj u kritéria nezamestnanosti, kde bolo rozšírené obdobie zberu dát a pre tento rok je hodnotené trojročné a nie jednoročné obdobie. Tým sa zmenšili výrazné rozdiely v bodovom hodnotení vyplývajúce z medziročných výkyvov a zlepšila sa tak výpovedná hodnota ukazovateľov.

V Hodnotení fakúlt VŠ 2013 sme zaznamenali dva dôležité trendy vývoja. Prvým je celkový pokles záujmu o štúdium, kde síce počet prihlásených od roku 2007 každý rok postupne klesá ( z takmer 85 000 len na 60 000 ), avšak v tomto roku bola prvý krát prekročená hranica, pri ktorej je počet prihlásených uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých. Tento pokles záujmu je menej výrazný u kvalitnejších fakúlt a ako jedni z mála zaznamenali nárast počtu uchádzačov práve stabilní lídri vo svojich skupinách.

Druhým trendom je pokles celkového počtu doktorandov na slovenských vysokých školách, ktorý ARRA zaznamenala prvý krát v histórii rankingu. Opäť aj v tomto prípade možeme skonštatovať, že u fakúlt dlhodobo sa pohybujúcich na popredných miestach rebríčka bol zaznamenaný len minimálny pokles, či dokonca nárast počtu doktorandov. Viac sa dočítate v správe uverejnenej nižšie.

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2013

Príloha k Hodnoteniu fakúlt vysokých škôl 2013

 

 

AttachmentSize
arra_sprava_2013.pdf780.35 KB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra