Rozvoj ekonomickej vedy v teórii a praxi (2010)

ARRA v roku 2010 realizovala na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici krátkodobý projekt, ktorého cieľom bolo skvalitniť vedecký seminár pre doktorandov.

V rámci projektu sme uskutočnili dva workshopy. Na prvom workshope prof. Ján Pišút (pedagóg na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a člen VZ ARRA) spolu s Dr.rer.nat. Borisom Tomášikom (odborný asistent na Katedre fyziky UMB v Banskej Bystrici, absolvoval viacero študijných a vedeckých pobytov v zahraničí), priblížili študentom, ako by mal vyzerať kvalitný vedecký seminár. Súčasťou workshopu bola aj inštruktáž  ako pracovať s najnovšími databázovými systémami, znalosť ktorých pomôže mladým vedeckým pracovníkom pri identifikácii tém ich vedeckých článkov a spôsobov ich publikovania vo vedeckých časopisoch.

Na ďaľšom workshope prezentoval svoje skúsenosti zo Silicon Valley Dr. William Talliaferro (Veľvyslanectvo USA na Slovensku), ktorý poukázal na možnosti prepojenia doktorandského štúdia s podnikateľskou činnosťou  a na možnosti rozvoja podnikateľskej činnosti priamo na fakulte.

Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie Tatrabanky.

© Akademická rankingová a ratingová agentúra